fb pixel

ALGEMENE VOORWAARDEN

1 Definities

1.1| In deze algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Betaling: Voorafgaande aan de logistieke handelingen en thuisbezorging, dient de Klant de goederen betaald te hebben via de daartoe aangeboden mogelijkheid op de website.
 • Wanneer er niet is betaald, wordt er niet geleverd.
 • Bezorging: de levering conform overeenkomst omvat mede het thuis bezorgen van goederen;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel – waaronder ook begrepen e-mail - dat de Klant of Verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Goederen: de door Verkoper verkochte en geleverde producten en diensten, daaronder met name begrepen geslacht pluimvee en delen daarvan;
 • Klant: de afnemer van diensten of producten van Verkoper.
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten aan de Klant aan biedt. In onderhavige Algemene Voorwaarden wordt de Ondernemer aangeduid als “Verkoper”
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die Verkoper met een Klant aangaat of is aangegaan die strekt tot de levering van producten;
 • Verkoper: de onderneming Verkoper, gevestigd te Ermelo aan het adres Fokko Kortlanglaan 116 (3853 KH), ten deze handelend onder de naam Duck Delivered.nl.
 • Website: www.duckdelivered.nl
 • Woonadres/Afleveradres; is het afleveradres waar de goederen bezorgd kunnen worden en als afleveradres opgegeven is bij het plaatsen van de bestelling.

2 Identiteit van de Ondernemer

 • naam van de onderneming: Tomassen Duck-To B.V. h.o.d.n. Duck Deliverd.nl
 • vestigingsadres: Fokko Kortlanglaan 116
 • website: duckdelivered.nl
 • e-mailadres: klantenservice@duck.muntz-wp.nl
 • KvK-nummer: 08079037
 • Btw-identificatienummer: NL 807326306.B01

3 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

3.1| De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten, Overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, waarbij Verkoper Goederen, werkzaamheden en/of Diensten aan de Klant verstrekt of aan die Klant een (andere) opdracht verstrekt, een en ander in de ruimste zin van het woord, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3.2| De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de Klant en/of derden wordt uitdrukkelijk door Verkoper van de hand gewezen.
3.3| Deze voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door medewerkers van Verkoper en door derden die door Verkoper zijn ingeschakeld.
3.4| Verkoper stelt de tekst van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking van de Klant. Verkoper stelt de Algemene Voorwaarden op een zodanige wijze ter beschikking van de Klant, dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs onmogelijk is, zal, voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven op welke wijze de Klant langs elektronische weg kan kennisnemen van de Algemene Voorwaarden en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg kosteloos zullen worden toegezonden
3.5| Verkoper heeft te allen tijden het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden zal worden gepubliceerd op de website www.duckdelivered.nl De Klant zal zich derhalve steeds op de hoogte moeten stellen van deze meest recente versie.
3.6| Als een bepaling van de Algemene Voorwaarden of van een Overeenkomst tussen Verkoper en de Klant geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zal Verkoper een wel toegestane bepaling vaststellen welke zo veel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling zal benaderen. Deze nieuwe bepaling zal de oorspronkelijke bepaling vervangen.
3.7| Indien bepalingen van een Overeenkomst strijdig zijn met bepalingen van de Algemene Voorwaarden, hebben de bepalingen van de Overeenkomst voorrang.

4 Aanbod

4.1| Offertes en aanbiedingen, door of namens Verkoper gedaan, geschieden vrijblijvend, via de Webshop, tenzij anders is overeengekomen. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2| Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Verkoper niet.

5 Totstandkoming Overeenkomst

5.1 Een Overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de Klant van het Aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en na ontvangst van de door Verkoper verzonden bevestiging. Indien de Klant het aanbod langs de elektronische weg heeft aanvaardt, bevestigt Verkoper langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

5.2 | Verkoper kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.3 | Verkoper zal uiterlijk bij levering van het product aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
- het bezoekadres van de vestiging van Verkoper waar de Klant met klachten terecht kan;
- de voorwaarden waaronder en de wijze waarop een Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
- de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
- de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
- de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
- indien de Consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

5.4 | In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

6 Uitsluiting wettelijk herroepingsrecht

6.1| Het wettelijk herroepingsrecht voor Consumenten is niet van toepassing op het afnemen van Goederen van Verkoper, nu er hierbij sprake is van een overeenkomst tot het leveren van Goederen met een beperkte houdbaarheid.
6.2| Indien er sprake is van extreme afwijkingen van de geleverde Goederen ten opzichte van het bestelde product, dan kan de Verkoper besluiten, na analyse en beoordeling, de Goederen alsnog retour te nemen.

7 Prijzen en tarieven

7.1| Prijzen en tarieven zoals in het Aanbod of een orderbevestiging vermeld, zijn vast en bindend. Deze prijzen worden gedurende de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens eventuele prijswijzigingen als gevolg van een verandering in het btw-tarief. De prijzen omvatten de volledige vergoeding voor de levering van het product of dienst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in het Aanbod.
7.2| Kosten van offertes, een proefafneming van een dienst, monsters of andere voorbeeldmaterialen zijn voor rekening van de Klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.3| De in het Aanbod genoemde prijzen van producten of diensten zijn inclusief btw, verpakking (doos), exclusief emballage (krat), tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
7.4| Belastingen, invoerrechten, heffingen en/of andere lasten van overheidswege, die na de offerte, aanbieding of het aangaan van de (ver)koopovereenkomst zijn ingevoerd, aangepast of aan Verkoper bekend zijn geworden, zullen aan Klant in rekening worden gebracht, ook al is met dergelijke belastingen, invoerrechten, heffingen en/of andere lasten geen rekening gehouden.

8 Levering en leveringstermijnen

8.1| Om tot bezorging over te kunnen gaan, dient er voor een minimaal bedrag aan Goederen te worden besteld. Tenzij anders overeengekomen bedraagt de minimale bestelwaarde € 15,- inclusief btw per
8.2| De datum van levering (de bezorgdag) en een eventuele venstertijd van bezorging van Goederen wordt bij de bestelling door de Klant aangegeven. Een aldus overeengekomen levertijd is derhalve geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Verkoper zal bij te voorziene afwijkingen zo spoedig mogelijk Klant(via internet en/of e-mail) in kennis stellen en een alternatief bezorgmoment aanbieden.
8.3| Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Verkoper kenbaar heeft gemaakt.
8.4| De Klant dient te allen tijde aanwezig te zijn op de, door hem of haar, aangegeven bezorgdag en het opgegeven afleveradres. Wanneer er sprake is van Venstertijd- bezorging, dan dient de Klant tijdens de Venstertijd op de, door hen gewenste, aangegeven bezorgtijd en het afleveradres aanwezig te zijn.
8.5| Producten worden nooit bij de buren bezorgd/afgeleverd of zonder aanname c.q. aanwezigheid van de Klant bij het opgegeven afleveradres achtergelaten
8.6| Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Verkoper geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
8.7| Na ontbinding conform het vorige lid zal Verkoper het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
8.8| Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Verkoper tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9 Facturering en betaling

9.1| Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling van de Goederen te worden verricht op het moment van aanschaf via een online betaalsysteem van derden, zoals “IDeal”. Bij gebruik van een online betaalsysteem zal de Klant worden doorgeleid naar de betreffende website en gelden voor het gebruik de gebruiksvoorwaarden van het betreffende betaalsysteem. Verkoper heeft hier geen invloed op, nog inzage in. De Klant kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling tot het leveren van een product of dienst, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. Wanneer de betaling mislukt, door welke reden dan ook, zal de bestelling niet worden verwerkt.
9.2| De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Verkoper te melden.
9.3| Bevrijdende betaling kan slechts geschieden aan Verkoper of een schriftelijk hiertoe door Verkoper gemachtigde derde.

10 Gebreken en onderzoek bij aflevering

10.1| Afnemer is gehouden de goederen terstond bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna - te inspecteren op gewicht, kwaliteit en/of gebreken en bij aanwezigheid daarvan Verkoper direct schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien aan Klantzichtbare gebreken bekend zijn geworden, moet Klant daarvan, bij bezorging van Goederen, binnen 12 uur na het moment van risico-overgang aan Verkoper schriftelijk klantenservice@nl mededeling doen.
10.2| Indien de Klant op een later moment dan vermeld onder lid 1 van dit artikel bekend wordt, of redelijkerwijs bekend had moeten worden, met een gebleken niet-zichtbaar gebrek van de Goederen, zal de Klant zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk binnen 2 dagen - nadat ze met het niet-zichtbare gebrek bekend was of had moeten zijn, de Verkoper schriftelijk via (klantenservice@nl) inlichten.;
10.3| Indien de Klant niet binnen de termijn zoals opgenomen in dit artikel schriftelijk (via klantenservice@nl) mededeling heeft gedaan aan de Verkoper van enig gebrek en bezwaar heeft gemaakt of schadevergoeding heeft gevorderd, wordt aangenomen dat Verkoper naar behoren heeft gepresteerd. Indien de bezwaren niet tijdig schriftelijk kenbaar zijn gemaakt op de wijze als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel, verliest Klant alle rechten ter zake de tekortkoming wegens non-conformiteit. Hieronder wordt mede begrepen het recht van Klant om zich op een wilsgebrek te beroepen. Klant is bovendien aansprakelijk voor de schade die Verkoper lijdt door de geconstateerde gebreken indien het Klant duidelijk had behoren te zijn dat Verkoper belang had bij een vroegtijdige inlichting omtrent deze gebreken, terwijl Klant dit heeft nagelaten.
10.4| Indien, om welke reden dan ook in uiterste gevallen geleverde en geaccepteerde goederen teruggenomen moeten worden, komen laad-, transport-, opslag- en verder daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Koper;

11 Ontbinding wegens toerekenbare tekortkoming

11.1| Iedere tekortkoming in de nakoming van enige verbintenis van de Klant geeft Verkoper het recht de desbetreffende Overeenkomst, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Klant zonder dat Verkoper ter zake tot enige schadevergoeding gehouden is.
11.2| In aanvulling op het voorgaande lid, komt deze bevoegdheid Verkoper in dat geval tevens toe, ten aanzien van (een) andere Overeenkomst(en) tussen Verkoper en Klant, ongeacht of er een samenhang bestaat tussen deze tekortkoming en de andere Overeenkomst(en).
11.3| In geval van een toerekenbare tekortkoming van Klant, kan Verkoper naar eigen keuze, tevens:
- schadevergoeding en/of nakoming vorderen, alsmede
- al haar verplichtingen, waaronder haar garantieverplichtingen jegens Klant opschorten.

12  Aansprakelijkheid

12.1| Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor en wijst iedere aansprakelijkheid af ter zake van eventuele fouten op de website. Verkoper is niet gehouden tot vergoeding van enige schade voortvloeide uit eventuele fouten op de website van Verkoper, virussen of andere schadelijke componenten op haar website.
12.2| Betrekkelijke geringe, in de handel gebruikelijke, of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur of afwerking, vormen geen gebrek en leveren geen non-conformiteit op.
12.3| Verkoper aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid indien geleverde goederen worden geconsumeerd of verwerkt na de vermelde houdbaarheidsdatum.
12.4| Indien een product waarvan de verpakking bij het transport beschadigd is en een dergelijke beschadiging tot gevolg kan hebben dat het product bedorven is, dan dient de Afnemer dit product niet te consumeren. Verkoper kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet nakomen door de Klant van deze bepaling.
12.5| Voorts is Verkoper niet gehouden tot de vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende en/of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel aan de Klant, als medewerkers van Klant of andere derden, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper of haar medewerkers.
12.6| In geval van levering van gebrekkige producten is Verkoper jegens de Klant tot niet meer gehouden dan het gebrek te herstellen, het product terug te nemen en door andere producten te vervangen, of, indien dit onmogelijk is, de koopprijs te crediteren. Een en ander behoudens rechten die de Klant jegens Verkoper kan doen gelden voortvloeiende uit de wet.
12.7| Voldoening aan garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten, tenzij schade het gevolg is van grove opzet of schuld aan de zijde van Verkoper.
12.8| Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van een tekortkoming die Verkoper niet kan worden toegerekend door overmacht zoals in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden is omschreven.
12.9| De totale aansprakelijkheid van Verkoper wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, of welke rechtsgrond dan ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, doch in ieder geval tot het bedrag waarvoor Verkoper verzekerd is.

13 Overmacht

13.1| Omstandigheden die de nakoming van een verbintenis verhinderen en die niet aan Verkoper zijn toe te rekenen en niet voor diens risico komen, zullen worden aangemerkt als overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan:
- situaties die verband houden met het weer of weersinvloeden;
- het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van Verkoper;
- belemmeringen in het vervoer in het algemeen;
- electriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- of telecomfaciliteiten;
- stakingen in andere bedrijven dan die van Verkoper alsmede wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Verkoper;
- ex- en importverboden, veterinaire maatregelen of andere overheidsmaatregelen.

13.2| Zodra Verkoper redelijkerwijs kan voorzien dat zij ten gevolge van overmacht niet in staat zal zijn om tijdig de Goederen te leveren, zal zij de Klant onverwijld mededeling daarvan doen.
13.3| Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat Verkoper haar verbintenis had moeten nakomen;
13.4| Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verkoper niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

14 Klachtenregeling

14.1| Indien de Klant een klacht heeft over het gebruik van de website, een product of een geleverde dienst, dan kan de Klant zich te allen tijde wenden tot Verkoper, via de contactgegevens zoals weergegeven in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden, alsmede via de gegevens die vermeld staan op de website. Klachten moeten binnen bekwame tijd, maar uiterlijk binnen 14 dagen, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Verkoper.
14.2| Bij Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15 Rechtsverwerking

15.1| Aanspraken van Klant welke uit de tussen Klant en Verkoper bestaande rechtsverhouding voortvloeien vervallen indien deze niet binnen 12 maanden na intreden van de gebeurtenis die tot de aanspraak leidt worden geëffectueerd middels het instellen van een rechtsvordering.
15.2| Het door Verkoper niet uitoefenen van enig recht houdt geen afstand van dat recht in.

16 Overdracht

16.1| Het is Klant niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Verkoper een order of opdracht of een gedeelte daarvan, over te dragen, te cederen of uit te besteden aan (een) derde(n).

17 Toepasselijk recht en geschillen

17.1| Op alle door Verkoper gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Zutphen, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

18 Wijzigen

18.1| Verkoper behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Bij iedere boeking gaat de Klant akkoord met de op dat moment geldende Algemene Voorwaarden, welke bij iedere Boeking aan de Klant zullen worden verstrekt. Tevens zullen de actuele Algemene Voorwaarden op de website worden gepubliceerd.

PRIVACY EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

19 Gegevensgebruik

19.1| Verkoper verzamelt en verwerkt (persoons)gegevens van de Klant in overeenstemming met de geldende (privacy)wetgeving. Verkoper verzamelt en verwerkt uitsluitend (persoons)gegevens voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de door de Klant geplaatste bestelling, het verstrekken van inlichtingen aan de Klant inzake zijn bestelling, zoals het verzenden van een ontvangst- of verzendbevestiging. Voor deze uitvoering worden de volgende (persoons)gegevens verzameld:
- indien van toepassing bij zakelijke klanten: de bedrijfsnaam;
- voor- en achternaam van de Consument, of de contactpersoon van een zakelijke klant;
- het e-mailadres;
- gebruikersnaam en wachtwoord;
- informatie over het bestelde product of afgenomen dienst, inclusief de door de Klant aangegeven voorkeuren [wordt dit bewaard?]

19.2| Verkoper bewaart de verzamelde (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden en draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de (persoons)gegevens.

19.3| Met uitzondering van het bepaalde in lid 2 van dit artikel, zal Verkoper de gegevens niet verstrekken of verkopen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Klant, behoudens in geval Verkoper hiertoe door de wet of een gerechtelijke uitspraak gehouden is.

19.4| In geval dat Verkoper en een door haar in te schakelen derde/hulppersoon worden gezien als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke, dan zullen beide partijen de wetgeving inzake de gegevensbescherming (waaronder de AVG) naleven.

 20 Bewaartermijn van gegevens

20.1| Verkoper bewaart de verzamelde (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden. Uiterlijk een jaar na levering van het bestelde product, of na het verwijderen van de account, verwijdert Verkoper de gegevens van de Klant, tenzij er sprake is van de navolgende uitzonderingssituaties:
a) Indien Verkoper op grond van de wet- of regelgeving gehouden is bepaalde gegevens te bewaren;
b) Indien de Klant een klacht heeft ingediend en Verkoper ter behandeling van deze klacht nog over de gegevens dient te beschikken;
c) Indien de Klant zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan zullen de gegevens worden bewaard zolang de Klant staat ingeschreven. Na uitschrijving zullen de gegevens binnen een maand worden verwijderd.

20.2| Indien de Klant een account heeft op de website, dan bewaart Verkoper de (persoons)gegevens van de Klant zolang het account actief is. De Klant heeft te allen tijde het recht om het account te verwijderen, waarna de (persoons)gegevens binnen een jaar door Verkoper worden verwijderd.

20.3| Het is mogelijk dat Verkoper in afwijking van het voorgaande, de gegevens langer bewaart, maar uitsluitend nadat zij de gegevens volledig heeft geanonimiseerd, zodat deze gegevens niet langer de directe of indirecte identificatie van de Klant mogelijk maken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website Duck Delivered.nl per 18 november 2019.